זכויות התלמיד

זכויות התלמיד
 
זכויות התלמידים מבוססות ברובן על אמנת זכויות הילד, החוק הישראלי, חוק זכויות התלמיד ועל חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. 
מכלול זכויות התלמיד/ה נמצא בהוראות חוזר המנכ"ל ומחייב את בתי-הספר.
 
הזכות לחינוך
בחוק זכויות התלמיד משנת 2000  צוין: 
"כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין."  
הרחבת החוק לגילאי 17 ו 18 התקבלה ב-2007 ליישום והחלה באופן מדורג.
חוק זכויות התלמיד
בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי הוראות החוק הנוגע לזכויות התלמיד תהיינה ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד .
 הזכות לכבוד ולפרטיות
 • .זכות התלמיד שיפנו אליו בכבוד. אחריותך לפנות לכל אדם בנימוס
 • יש לכם הזכות לפרטיות. על צוות בית הספר לדווח על מצבכם הלימודי להורים ולאפוטרופוסים בלבד
 • זכות התלמיד שיכבדו אותו בבית הספר ומחוצה לו. לאף אחד – גם לא למורים ולמנהל/ת – אסור לפגוע בגופו, או להשפיל אותו
 • .חובתכם שלא להשפיל או לפגוע בחבריכם או בצוות החינוכי בביה"ס
 • חובת הצוות החינוכי בביה"ס לשמור על פרטיות התלמידות והתלמידים גם באתרי האינטרנט הבית ספריים ע"פ חוזר מנכ"ל תשס"ג/7 (א), מרץ 2003.
הזכות להגנה ולשלמות הגוף
·         זכות התלמידים  להיות מוגנים מכל סוגי האלימות הגופנית, הנפשית, מכל חבלההתעללותניצול, לרבות התעללות מינית.
·         זכות התלמידים להיות שותפים אקטיביים  באיתור תופעת האלימות, במניעתה ובדרכי הטיפול בה.
הזכות לשוויון
·         זכות התלמידים לקבל יחס שווה כמו כל תלמיד ותלמידה אחרים – מחייבת את מקבלי ההחלטות שלא לקבל החלטות באופן שרירותי, אלא באופן שווה וסביר.
הזכות להישמע
·         זכות התלמידים  לבקש ולקבל מידע בכל הנוגע אליהם. הפנייה צריכה להיעשות בנימוס, על מנת שלא לפגוע בזכויותיהם של אחרים.
·          זכות התלמידים לומר את דעתם, אלא אם אין בכך פגיעה בזכויות האחריםחובתכם שלא לפגוע או להשפיל אחרים.
·          זכות התלמידים לפנות אל כל אחד מהמורים, אל המנהל/ת ואל גורמים במשרד החינוך כדי לשוחח עימם על מצבם והרגשתם בבית הספר, ובתנאי שפנו אל הגורמים השונים על פי הסדר ההיררכי במערכת.
·         זכות התלמיד והוריו לפנות למועצה הפדגוגית או אל הנהלת בית הספר ולהגיש ערעור  על החלטה שהתקבלה לגבי התלמיד.
·         שמיעת התלמיד תתקיים ככל האפשר לפני קבלת ההחלטה לנקיטת אמצעי משמעת. עם זאת, צוות בית הספר רשאי לנקוט אמצעי משמעת בלי ששמע תחילה את התלמיד כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי המשמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות.
·         בחוק זכויות התלמיד סעיף 6 נרשם, שהחלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
הזכות להשתתפות
 • זכות התלמיד להיות שותף בבחירת מועצת התלמידים.
 • זכות התלמידים לבחור ולהיבחר במסגרת בית הספר, מחוזית וארצית תוך שמירה על כבוד המתחרים וכבוד המעמד.
 • זכות התלמידים לדעת מה מחליטה מועצת התלמידים, גם אם אינם חלק ממנה.
 • זכות התלמידים לדעת מהם נהלי בית הספר – בשפה המדוברת בבית הספר.
 • זכות התלמידים להשתתף בהחלטות חשובות לגביהם.
 • חיוני ליצור שיתוף פעולה של התלמידים, הורי התלמידים וגורמים בקהילה וביישוב. ככל שתלמידים והורים יחוו את עצמם כשותפים לתהליכים ויכירו באחריותם המשותפת, תגבר נכונותם לקיים וליישם תהליכי חינוך ראויים (חוזר מנכ"ל תש"ע/1 (א)).
זכויות תלמידים בעת הפרת משמעת
 1. "כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים" – חוק זכויות התלמיד,סעיף 10. איסור על הצוות החינוכי: ענישה גופנית, אלימות מילולית, הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה, רישום נזיפות ביומן הכתה.
 2. בחוזר מנכ"ל תש"ע/1 (א)  – התגובה להפרת המשמעת צריכה להיות מידתית, סבירה והגיונית, ותואמת את מידת הפרת המשמעת. בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד התלמיד, תוסברנה לו הטענות כלפיו ותינתן לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד תתקיים ככל האפשר לפני קבלת ההחלטה לנקיטת אמצעי משמעת. עם זאת, צוות בית הספר רשאי לנקוט אמצעי משמעת בלי ששמע תחילה את התלמיד כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי המשמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות.
 3. חובה לקיים הליך הוגן: להסביר לתלמיד על מה הוא נענש, לתת לו אפשרות להשמיע את התייחסותו ולהסביר את התנהגותו; חובה לידע את הורי התלמיד, כאשר ההתנהגות חוזרת על עצמה. חובה לתעד את האירועים ואת העונשים שננקטו: תאריכים, דרכי טיפול, דרכי תגובה ותכתובת.
 4. דרכי תגובה שאסור לנקוט (חוזר תש"ע/1 (א))
          
–          ניסוח התקנון הבית-ספרי יהיה כפוף לחוק זכויות התלמיד ככלל, ובפרט לסעיף 10 של החוק: "כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדםובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים."
         
–          חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה גופנית.
        
  
–          חל איסור חמור להעניש תלמידים בכל צורה של  ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים,פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה).
        
  
–          אין להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר.
        
  
–          חל איסור על הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה.
        
  
–          חל איסור על תגובה היכולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו 
        
  
–          חל איסור על הענשת תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.
הזכות והחובה להבחן
·         תלמידים זכאים וחייבים להיבחן בכל בחינה במסגרת השיעור אותו הם לומדים.
·         הזכות להיבחן במסגרת הלימודים השוטפים אינה מותנית בתשלום חובות הורים לבית הספר.
 בחינות בבית ספר על יסודי
 • בוחן – משכו עד רבע שעה, היקפו 2-3 שיעורים האחרונים.
 • מבחן – בדיקת הישגים לאחר הודעה מוקדמת. לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע. לוח מבחנים יתפרסם בראשית כל מחצית או שליש.
 • החזרת בחינות: זכות התלמיד לקבל את מחברת הבחינה תוך שבועיים מיום כתיבת המבחן. בוחן יש להחזיר תוך שבוע מיום כתיבתו.
 • הערכה: זכות התלמיד לקבל הערות בונות ידע והדרכה ללמידה בשולי הכתוב במחברת הבחינה, וזאת בנוסף לציון בסוף הבחינה.
 • כשלונות: יגיע מספר הנכשלים בבחינה לכדי שליש מהתלמידים – זכות תלמידי הכיתה למבחן נוסף. לא תהיה התחשבות בציון הבחינה הקודמת. 
  ( חוזר מנכ"ל לט/1978-88-2)
 • התלמיד זכאי לערער על ציוניו על פי נהלים שייקבעו מראש ובמשותף בבית הספר ויהיו ידועים לכול. (חוזר מנכ"ל מיוחד ט' התשנ"ז, מרס 1997).
 • תקנות לחוק זכויות התלמיד-בחינות בגרות מתפרסמות באתר זכויות התלמידים, כנ"ל.
 הזכות להיבחן בבחינות בגרות
 • התלמידים יוכלו להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בגרות, ובתנאי שהתקיימו התנאים הקבועים בתקנות זכויות התלמיד ובחוזרי המנכ"ל.
 • זכות התלמידים לבחור במספר יח"ל  למבחני הבגרות אליהן ייגשו ובתנאי  שאושרו מתחילה ע"י המועצה הפדגוגית, בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות זכויות התלמיד.
 • לתלמידים יש הזכות לדעת מה הציון הבית ספרי (המסכםלא יאוחר מחמישה ימי לימודים לפני בחינת הבגרות.  זכות התלמידים לערער על הציון, הערעור יהיה מנומק ויוגש בכתב למורה המקצועי, לפחות שלושה ימים לפני מועד בחינת הבגרות. החלטת הוועדה תימסר לתלמיד לכל המאוחר יום אחד לפני מועדהבחינה.
 • זכות התלמידים לערער על כל החלטה הקשורה לבחינות: חשד בהעתקהציון ביה"ס, ציון בחינה, הכל בכפוף להנחיות חוזרי מנכ"ל בנושא טוהר בחינות, על פי הנהלים הקבועים בחוזרי המנכ"ל.
 • זכות התלמידים ליקויי הלמידה להיבחן בדרכי היבחנות מותאמים ע"פ החלטת המועצה הפדגוגית המוסמכת כגוף בית ספרי לאשר את ההתאמות או להמליץ עליהן, מאחר והוא ומשקף את החשיבות המיוחסת לידע המצטבר הקיים בבית הספר אודות התלמיד ותפקודו הלימודי כבסיס לגיבוש ההמלצות להתאמות בבחינות והאחראית לקבוע מהן דרכי ההיבחנות ע"פ האבחונים ומתוך רשימת ההתאמות. זכות התלמידים לערער על החלטת הועדה המחוזית כמפורט בחוזר זה. (ע"פ חוזר מנכ"ל תשסד/4(ב), ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003)
 • זכות התלמידים להיבחן במסגרת לימודיהם באופן שוטף וללא תלות בחובות הוריהם.
 • זכות תלמידי כיתה י"ב להיבחן בבחינות בגרות באנגלית ובמתמטיקה במועד ב', בהתקיים התנאים המיוחדים.
 הזכות להשתתף בטיולים במסגרת בית הספר
מבוסס על חוזרי מנכ"ל ואתר מנהלת הטיולים
 
הטיול השנתי הוא אירוע חינוכי המתקיים מחוץ לכותלי בית הספר. הטיול הוא חלק מהמערך הלימודי-החינוכי של בית הספר ונגזר ממנו, ויש לו זיקה ישירה להוויה החינוכית של בית הספר.
 
 • זכות ההורים לקבל מידע מאת  מנהל בית הספר בתחילת שנת הלימודים בו יפורטו הטיולים המתוכננים.
 • זכות ההורים לדעת על כל טיול ארוך החורג משעות הפעילות בבית הספר.
 • חובת ההורים לשלוח אישור הורים על קבלת ההודעה ועל מצב הבריאות של ילדם.
 • חובת בית הספר להקפיד על  קבלת אישורים רפואיים לכל התלמידים לקראת היציאה לטיול ולהעביר הנחיות למלווים הרפואיים בטיול תוך הקפדה על מילוי הנחיות הרופאים והדרישות הטיפוליות המיוחדות הרשומות בחוות הדעת הרפואיות.
 • חובת בית הספר להודיע להורים מראש על פרטי כל טיול שיש בו קושי מיוחד או מאמץ גופני חריג ולקבל אישורים מיוחדים של ההורים לקראת הפעילות המיוחדת, כגון: חציית גבים, כניסה למקווה מים, גלישה מצוקים או טיול אופניים וכדומה.
 • חובת בית הספר לקבל אישור הורים שהתלמיד יודע לשחות במקרה שמתוכננת רחצה בטיול.
 • חובת המורה האחראי/ת על הטיול לכנס את התלמידים ולדאוג לפיזורם מחצר בית הספר או ממקום אחר שהודיעו עליו להורים מראש בכתב. החליט/ה האחראי/ת לפזר את התלמידים בציר נסיעת הרכב, בקרבת ביתם, י/תתאם זאת מראש עם הורי התלמידים וי/תוודא שבכל תחנה יורדים רק התלמידים האמורים לרדת בה.
 • התניית ההשתתפות של תלמיד בטיול – חובת אחראי/ת הטיול או מנהל/ת בית הספר להודיע להורי התלמיד, כי בשל קשיי התנהגות או קשיי התנהלות (בריאות) עליהם לצרף (על חשבונם) מלווה בוגר לתלמיד כתנאי להשתתפותו בטיול. הודעה על כך תישלח כשבועיים לפני היציאה לטיול.
 • פעילות חינוכית לתלמידים שאינם נוטלים חלק בטיול – אי-השתתפות בטיול אינה מקנה לתלמיד חופשה. על בית הספר לדאוג לתכנית לימודים חלופית, במסגרת בית הספר.
זכויות התלמיד בעת הרחקה:
כל ניסיון להעביר תלמידים מבי"ס שבהם הם לומדים לבי"ס אחר מחייב תהליך שבאמצעותו יישמרו זכויותיהם:
 ההחלטה מחייבת את אישורו של מפקח/ת בית הספר ומנהל המחוז.
 • מנהל בית-הספר חייב להזמין את הורי התלמיד במכתב רשום ולקבל את תגובתם ותגובת  התלמיד/ה.
 • זכות התלמיד והוריו לקבל בכתב את ההחלטה המנומקת של המועצה הפדגוגית בעניינו, יש לשלוח העתק המכתב למנהלת המחוז ולמנכ"ל משרד החינוך.
 • זכות התלמיד לשמוע את דעתם של נציגי בית-הספר ואת הסבריהם על מצבו.
 • זכות התלמיד שתישמע תגובתו ותגובת הוריו.
 • מנהל ביה"ס חייב לשלוח הודעה בכתב לתלמיד, ולציין בה שהוא זכאי לערער על ההחלטה להעבירו לפני ועדת שימוע בהנהלת המחוז תוך 14 ימים.
 • אין להעביר את התלמיד מבית-הספר לפני שהתקבלה ההחלטה בעקבות ערעורו, שצריכה להינתן תוך 10 ימים לכל היותר לאחר הדיון.
 • ההורים יוכלו להביא לוועדה מומחה מטעמם.
 • הרשות המקומית והפיקוח צריכים לאשר את המעבר ולהציע לתלמיד מקום לימודים חלופי.
 • אין להרחיק תלמיד לצמיתות מבית הספר בשל מחלתו או לקותו.
  אפליה
רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:

     (1)  רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך; 
     (2)  קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך; 
     (3)  קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך; 
     (4)  זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.
ענישה
כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.
 הזכות לבריאות
 • התלמידים זכאים לשירותי בריאות לתלמיד. במסגרת זו נערך מעקב התפתחותם הגופנית וניתנת להם הדרכה לשמירה על בריאות טובה.
 • זכותכם לקבל ידע, הכשרה בתחומי המניעה ואימון בכישורי חיים כדי להתמודד עם אירועי חיים שונים.
 • זכות התלמידים לקבל חיסונים, בדיקת ראייה ובדיקת שמיעה במסגרת שירותי בריאות לתלמיד בבית הספר.
זכויות תלמידים עולים
מערכת החינוך עושה מאמץ לתת מענה לצורכי התלמיד העולה החל מהקניית מיומנויות יסוד ועד לסיום לימודיו ביתה י"ב.
 
 • זכותו של תלמיד עולה לשמור על שמו המקורי, או לשנותו לשם ישראלי בהסכמת הוריו.
 • זכותו של תלמיד עולה לדעת כמה זמן תימשך זכאותו למשאבים מיוחדים לעולים חדשים, וזאת באמצעות מזכירות בית-הספר.
 • זכותו לקבל סיוע ושיעורי עזר במהלך הזכאות, עד להשתלבותו הלימודית והחברתית.
 • בבית-הספר יופעל צוות קליטת עולים, אשר יתכננו את תוכנית הקליטה האישית לתלמיד העולה, ויעקבו אחר ביצועה.
 • תתקיים קבלת פנים לתלמיד ולהוריו, הדרכה בסדר יום בית-הספר וסיור בבית-הספר.
 • זכותו של תלמיד שתוכנית הקליטה תהיה מאוזנת ותכלול מסגרות פעילות שונות, אך מעוגנות במערכת שעות מסודרת.
 • זכות התלמידים העולים לקבל "סל קליטה לתלמידים עולים" בשלוש שנות הלימוד הראשונות בישראל, שמקנה הנחה או השתתפות בהוצאות חינוך כמו: ספרי לימוד, טיולים, עזרי לימוד וכו'. השתתפות זו של משרד החינוך מועברת לבתי-הספר באמצעות הרשויות או הבעלויות על בתי-הספר.
 • זכות התלמידים לסיוע מוגדרת במפתח, שאותו ניתן לקבל בבתי-הספר.
 • כל עולה זכאי ללמוד ללא תשלום באולפן לעברית.
 • זכותם של תלמידים עולים מחוננים ועתירי כשרונות להיבחן בבחינה מותאמת, בנוהל מיוחד לתוכניות לימודים ייחודיות (תשס"ג/2, 10/2002).
זכויות הורים
זכות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי התלמיד הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה, לקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. אחריות זו היא גם זכותם של ההורים כלפי ילדם.
 • זכות ההורים לקבלת מידע על זכויות התלמיד: בחוק זכויות התלמיד נקבע, כי  הוראות החוק הנוגע לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים (סעיף 21).
 • זכות ההורים לדעת את תכנית הלימודים של ילדם.
 • זכות ההורים לבחור בזרם החינוך שבו ילמדו ילדיהם.
 • הורים יכולים לבקש העברת תלמיד לבית ספר אחר לאחר רישומו בבית הספר הקרוב. לשם כך נחוצה הסכמה של רשות החינוך המקומית, רשות עשויה לסרב לבקשה מטעמים חינוכיים או מטעמי חיסכון בתקציב.  על סירוב לבקשת העברה רשאים ההורים לערער בכתב בפני מנהל המחוז של משרד החינוך תוך שבוע מיום קבלת ההודעה (סעיף 11א). על החלטת מנהל מחוז שלא לקבל את הערעור, ההורים רשאים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי של המשרד תוך שבוע מיום קבלת ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית (סעיף 11ד). מנגד, גם מנהל של מוסד רשמי או של רשות חינוך מקומית יכול לדרוש העברה של תלמיד מטעמים חינוכיים, או מטעמי חיסכון בתקציב או מטעמים המחייבים חינוך מיוחד.
 • זכות ההורים בעת הרחקת תלמיד: בית ספר המבקש להרחיק לצמיתות תלמיד ממוסד חינוך ולהעבירו למוסד אחר, יכול לעשות זאת רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם. החלטה תוגש להורים בכתב, ומיד לאחריה רשאים ההורים והתלמיד לערער בכתב תוך 14 ימים מקבלת ההודעה. תלמיד לא יורחק עד להגשת ערר וקבלת ההחלטה בנדון (חוק זכויות התלמיד, התשס"א- 2001, סעיף 6).
 • אי – פגיעה בתלמיד בשל מעשה הוריו: לבית ספר אסור להעניש תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו (חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000)
 • הורים רשאים להיפגש ולשוחח עם מורי ילדיהם, עם המנהלים, עם העובדים הסוציאליים, עם היועצים החינוכיים ועם אחות בית הספר. לשם כך יקבע בית הספר שעות ביקור וימי הורים (חוזר מנכ"ל מיוחד י"ז, מאי 1996).
 • זכות ההורים לדעת על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית הספר, חובתם לאשר בכתב את השתתפות התלמידים:
זכות ההורים לחיסיון מידע הנוגע לתלמיד:
בית הספר אינו רשאי להעביר מידע שיש בידו אודות התלמיד אלא באישור ההורים, היועץ המשפטי של משרד החינוך או פסיכולוג המחוז. 
 זכות ההורים לדעת מהם השירותים הרפואיים שמגיעים לילדם בבית-הספר
ולהסכים לבדיקות רפואיות ופסיכולוגיות שונות או לסרב להן.
 זכות ההורים לדעת מראש על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית-הספר
ועל כל פעילות החורגת משעות הלימוד: זכותם לאשר (בכתב) או שלא לאשר את השתתפות ילדיהם בפעילות.
 זכויות הורים החיים בנפרד:
 • לשני הורים זכות לדעת מה מצב ילדיהם בבית-הספר, אלא אם יש חשש שמידע לאחד ההורים יפגע בטובת הילד.
 • בית הספר ישלח הזמנות לפעילות בית הספר לכל אחד מההורים וכמו כן שתי תעודות בסיום השליש, המחצית או השנה.
 • בית הספר ידווח לשני ההורים ויזמין את שניהם לימי ההורים, אם ביחד ואם עם כל אחד בנפרד..
תשלומי הורים לגני ילדים ובתי ספר
במסגרת חוק חינוך חובה ממומנות כל פעולות הלימודים והחינוך של משרד החינוך. בנוסף לאלה מגבשים מנהלי בתי-הספר פעילויות ערכיות ואפשרויות העשרה נוספות, המתייחסות לתוכניות הלימודים, כגון: סל תרבות, טיולים, מסיבות ועוד. פעילויות העשרה אלה כרוכות לעתים בתשלום נוסף (בפיקוח משרד החינוך) ובית-הספר רשאי לגבות עבורן תשלומי הורים (תשלומי רשות)).
 • משפחות המתקשות לעמוד בתשלומי הורים יכולות לקבל הנחה לאחר שיגישו בקשה בעניין למנהל בית-הספר.
 • הטיפול בפנייה ייעשה באופן דיסקרטי, מבלי לפגוע בתלמידים, שיוסיפו ליהנות מכל פעילויות ההעשרה.
 • התשלום למשפחות מעוטות יכולת או למשפחות עולים, המוכרות על-ידי לשכות הרווחה, ייעשה על-ידי הרשות המקומית.
 • בית ספר לא יכול למנוע קבלת תעודה בשל חוב כספי.
 ביטוח תאונות
על כל התלמידים במדינת ישראל חל ביטוח תאונות אישיות, המעניק פיצוי כספי לתלמיד בכל עת: במסגרת יום הלימודים או מחוץ לשעות הלימודים, בשטח בית הספר או מחוצה לו.
כל תלמיד הרשום באחד ממוסדות החינוך הנתונים לפיקוח המדינה, זכאי לקבל פיצוי על פגיעה פיזית בתאונה  בלתי צפויה, אם כתוצאה ממנה נגרמה לו נכות חלקית או מלאה, קבועה או זמנית, או חלילה אם היא הסתיימה במוות.
התלמיד זכאי לקבלת פיצוי גם אם בית הספר טוען שהוא אינו אחראי לפגיעה.
בנוסף לזכאות זו לפיצוי, יכול התלמיד להגיש תביעת רשלנות כנגד האחראים לתאונה, ולדרוש את מלוא העלויות שנגרמו לו עקב התאונה.
 ועדי הורים:
 • זכותם של ההורים לבחור ולהיבחר לוועד ההורים, בהתאם לקבוע בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך.
 • ההורים יבטאו את האינטרסים של כלל ההורים והתלמידים – ובתנאי שזכויותיהם של המורים ושל התלמידים לא יפגעו.

מנהל בית הספר וצוותו יקיימו פגישות סדירות עם הועד בענייני בית הספר.